Gizlilik Ve Kişisel Veri Politikası / Bilgilendirmesi


Gizlilik Politikası’nın amacı, ofisraporu.com internet sitesinin, kullanımı esnasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına dair koşulları tespit etmektir.

Bu metin/politika sitenin kullanım koşullarının ve üyelik sözleşmesinin eki olup bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi olsun veya olmasın kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğindedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da muhafaza altına alınan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

Veri Sorumlusu Sıfatı Bilgilendirmesi

Ofisraporu.com olarak, 6698 sayılı KVK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın uygun gördüğü ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Veriler

Toplanan kişisel veriler;

İsim ve İletişim Bilgileri: İsim, soyisim, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.

- Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ofisraporu.com veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, emlak endeksi kullanım bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, bakılan ürünler, metrekare fiyatları, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, son giriş tarihi, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün, hizmet ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.

- Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı Ofisraporu.com mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.- Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (isim-soyisim- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Verilerin Toplanma Şekli

Verileriniz, aşağıdaki açıklanan yol ve yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

- Doğrudan Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve internet sitesinin kullanımı öncesinde veya esnasında, Kullanıcıların kendi iradesi doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından paylaşılan tüm kişisel verileri kapsar. (Ofisraporu.com internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, isim, soyisim, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, yaşı, cinsiyeti, mesleği, vb. bilgiler)

- İnternet sitesini Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: sitenin doğrudan veya dolaylı olarak ziyaret edilmesi ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak sitedeki hizmetlerin kullanılması durumunda belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, kullanım verileri bu tür veriler kapsamına girmektedir.

- Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, gayrimenkul aracılık şirketleri, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

- Ofisraporu.com ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

- Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;

- Online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Biçimi

6698 sayılı KVK uyarınca, Ofisraporu.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla: açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVK çerçevesinde veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Gayesi ve Hukuki Nedenleri

Kişisel veriler, KVK Kanunu 5 ve 6. Maddelerine uygunolarak bu ve benzeri nedenler için işlemektedir:

- Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek için;

- İlgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği idari ve adli makamlar ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

- Kişisel ve iletişim verileri, İsim ve İletişim Bilgileri, telefon, mail bilgileri, şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi,

- Kimlik Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi;

- Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, Kullanım verileri ve ilgi alanları-sık kullanılanlar: Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

- Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

- Konum verileri Denetim ve kontrol, risk yönetimi;

- Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında; Elektronik ödeme, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

- İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.

- Düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Ofisraporu.com ve işbirliği içindeki şahıslar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği 3. Kişi veya Kurum/Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla Ofisraporu.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kurum / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta gayrimenkul aracılık firmaları, bankalar, konut ve işyeri proje geliştiricileri, hizmet aracıları, sigorta şirketleri, sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo/kurye şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVK kapsamında kalmak şartıyla ve sözleşme gereklerine ve gayesine uygun olarak yurtdışında yer alan hizmet aracılarına da aktarılabilecektir. Ancak kişisel verileriniz, Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmasa bile KVK’da belirtilen şartlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izni dahilinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Muhafazası

Kişisel verileriniz, Ofisraporu.com bünyesinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVK’nun 12. maddesi gereği olarak gizlenerek, saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu metinde belirtilen düzenlemeler dışında hiçbir biçimde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Ofisraporu.com, kişisel verilerinizin bulunduğu sistemleri ve veri tabanlarını, KVK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemek; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla sorumludur. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVK’nun 4. maddesi uyarınca Ofisraporu.com’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Ofisraporu.com’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için doğru ve güncel verilerini paylaşılması veya internet sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları aşağıda yer almaktadır;

1. Kişisel Veri Sahibi, Ofisraporu.com’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

7. KVK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Güvenliğine Dair Önlemler ve Taahhütler

Ofisraporu.com, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak gayesiyle uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik teknik ve idari önlemleri çeşitli yollar ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

Ofisraporu.com, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Ofisraporu.com, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Ancak site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi halinde, Ofisraporu.com uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleştirilecek Olan Değişiklikler

Ofisraporu.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir, yenileyebilir ve değiştirebilir. Ofisraporu.com’un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme, yenileme ve değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

İstanbul Ticaret Odası’nın 75152 / 5 sicil sayısında kayıtlı, 0998084865700001 MERSİS numarasına sahip, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:185 Kanyon A11 Şişli İstanbul adresinde bulunan Ofisraporu.com Veri Sorumlusu’dur.

Ofisraporu.com tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet sitesinde ilan edilecektir.

İnternet Sitesi: www.ofisraporu.com

E-Mail: iletişim@ofisraporu.com

Tel: 0850 840 7474


ofisraporu.com logo dark small
© 2018 | gizlilik politikası
tüm hakları saklıdır

ofisraporu.com e-bülten


Destek Hattımız:
0 850 304 6545
info@ofisraporu.com
Anasayfa | Neden Ofis Raporu? | OfisPuan | İletişim |